ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of service)

บริษัท Ads Baan Baan จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ https://adsbaanbaan.com (ซึ่งในข้อตกลงนี้เรียกว่า “แอดบ้านบ้าน หรือ แอดบ้านๆ”) นำเสนอการบริการ (สินค้า/ บริการ)ให้กับท่าน (ซึ่งในข้อตกลงนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (Terms of service) ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เกี่ยวกับการใช้งาน เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน มีบริการ (ซื้อสินค้า/ บริการ) ให้แก่ท่านผ่านทาง Facebook (ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนกับทาง Facebook ก่อนที่จะเข้าใช้บริการนี้ได้)  ท่านจะต้องรับรองว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพัน ปฏิบัติตามนโยบาย Facebook ทั้งหมด และท่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย ถ้าท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook, เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ขอให้ท่านใช้รหัสผู้ใช้ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน เป็นรหัสเดียวกันกับชื่อผู้ใช้งานของท่านใน Facebook หากท่านลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook ท่านจะให้ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Facebook ของท่านและท่านยินยอมที่จะมีข้อมูลในบัญชีส่งเข้าบัญชีของท่านและท่านจะต้องยอมรับว่าจะใช้บัญชี Facebook ที่ท่านเป็นเจ้าของเท่านั้น

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สาม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ

กฎการบริการ

ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆในสื่อใดๆ

(2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ

(3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

(4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน แต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

(5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

(6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

(7) ใช้บริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

(8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน

(9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

(10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม  (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน) ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชม กำลังดูเวลาจริง เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน อาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน และ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ ของเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน และเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ ของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

รายละเอียดของผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

เว็บไซต์แอดบ้านบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน และท่านยอมรับว่า เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของท่าน และท่านยอมรับว่าเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

บริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน แต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน และ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน อาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม

กรรมสิทธิ์ของเรา

ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน”) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้านเว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆ ที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และท่านตกลงที่จะไม่ขาย, ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก, ทำซ้ำ, โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์แอดบ้านบ้าน การใช้ข้อมูล เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า/ บริการ
สินค้า/ บริการ ที่ซื้อแล้วสามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า/ บริการ แต่ทั้งนี้ต้องก่อน 14 วันก่อนการเข้ารับบริการในกรณีเป็นคอร์สเรียนหรือบริการให้คำปรึกษา ลูกค้าต้องคืนใบเสร็จ เมื่อทำการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/ บริการ การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/ บริการสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้า/ บริการ อยู่ในสภาพสมบูรณ์

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้หรือไม่ให้เปลี่ยน หรือ คืนสินค้า/ บริการ

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างแรก คลิกที่นี่สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์แอดบ้านบ้านคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน มีต่อท่าน ดังนั้น เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายการคืนเงิน

คอร์สและบริการให้คำปรึกษาของเว็บไซต์แอดบ้านบ้านสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีต่อไปนี้

– เว็บไซต์แอดบ้านบ้านแจ้งขอยกเลิกคอร์สหรือการนัดหมายบริการให้คำปรึกษาเอง โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากข้อจำกัดของทางลูกค้า

– หากกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคอร์สและบริการให้คำปรึกษาในวันที่ตกลงตามคำสั่งซื้อบริการแล้วนั้น เว็บไซต์แอดบ้านบ้านจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี แต่จะชดเชยให้ดังต่อไปนี้ เว็บไซต์แอดบ้านบ้านจะให้ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเรียนคอร์ส หรือเลื่อนวันนัดให้บริการคำปรึกษาได้เป็นรอบถัดไป หรือตามนัดหมายที่ยินดีตกลงกันทั้งสองฝ่าย

– คอร์สออนไลน์จะคืนเงินต่อเมื่อลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ แต่ต้องจะต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันสั่งซื้อคอร์สออนไลน์นั้นๆ

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน จะทำให้ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บุคคลที่สาม

บริการของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้านอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โฆษณา, บริการ, ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดย เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน และ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook Connect, เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้านไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า/ บริการและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างท่านและผู้โฆษณาดังกล่าว ท่านยอมรับว่า เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

ท่านตกลงที่จะปกป้อง  ป้องกัน และระงับความเสียหายของ เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน และบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก

(1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากท่าน

(2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่ท่านทำในข้อตกลงนี้ของท่าน

(3) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิทธิของความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

(4) การละเมิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับหรือกฎระเบียบอื่นๆ

(5) การเรียกร้องใดๆหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำใดๆในฐานะของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่ส่งผ่านทางบัญชีของท่าน

(6) การลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานและการใช้งาน เว็บไซต์แอดบ้านบ้าน ด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่นๆ